Organizácie zriadené a založené mestom

Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica

Názov neziskovej organizácie:   Európsky olympijský festival mládeže  Banská Bystrica  2022, n.o.

Sídlo neziskovej organizácie:     Skuteckého ulica 132/22 , 974 01  Banská Bystrica

IČO:                                                      52 475 808

Zakladateľ neziskovej organizácie:  

Mesto Banská Bystrica

Sídlo: Československej armády 26 , 974 01  Banská Bystrica,

https://eyof2022.com

IČO : 52 475 808

Zastúpený:  MUDr. Ján Nosko, primátor Mesta Banská Bystrica

Dátum založenia: 06.06.2019

 

Nezisková organizácia Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. bola založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov zakladacou listinou schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 152/2019-MsZ dňa 6.6.2019. Zaregistrovaná bola dňa 11.06.2019 na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS/NO-8/2019.

Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie týchto všeobecne prospešných služieb v rámci zabezpečenia Európskeho festivalu mládeže EYOF 2022 v Banskej Bystrici po stránke organizačnej a materiálno-technickej:

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
b) podpora iniciatívy spájajúcej šport s kultúrou a výchovou;
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu, najmä:
– atletika, plávanie, judo, basketbal, gymnastika, cyklistika, tenis, hádzaná, volejbal a triatlon;
d) šírenie a popularizovanie základných princípov a hodnôt športu a olympizmu;
e) rozvoj športového dedičstva;
f) podpora harmonického rozvoja človeka, vzájomného porozumenia a priateľstva medzi mládežou, medzi národmi a prehlbovania mierového spolužitia v duchu myšlienok olympizmu;
g) výchova športovcov k vysokej výkonnosti a všestrannej dokonalosti;
h) udržiavanie a podpora športovej etiky a dobrého správania sa v športe v duchu fair play;
i) výchova športovcov smerujúca k udržiavaniu zákazu násilia, diskriminácie, rasovej a etnickej neznášanlivosti;
j) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva;
k) povzbudzovanie a podpora zodpovedného prístupu k problémom životného prostredia prostredníctvom športu;
l) šírenie osvety proti dopingu a všetkým formám ovplyvňovania výsledkov a korupcie;
m) ochrana bezúhonných športovcov a integritu športu;
n) služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti.

Členovia správnej rady

 1. MUDr. Ján Nosko, predseda
 2. Ing. Anton Siekel. 1. podpredseda
 3. Mgr. Jakub Gajdošík, 2. podpredseda
 4. JUDr. Marica Koreňová, členka
 5. PaedDr. Jozef Liba, člen
 6. Ing.  Iveta Vargová, členka
 7. PhDr. Ivan Šabo, člen

Členovia dozornej rady

 1.  Ing. Milan Lichý
 2.  JUDr. Juraj Džmura
 3.  Mgr. Zuzana Detková
 4. Erika Kárová
 5. Mgr. Marek Modranský
 6. Mila Smädo
 7. Ing. Martin Turčan
 8. Ing. Martin Úradníček

 

Povinne zverejňované údaje na stránke eyof2022.com

Zmluvy – zverejňovanie

Faktúry – zverejňovanie

Objednávky – zverejňovanie

Výročné správy