Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica

Číslo
8/2015
Schválené
22. septembra 2015
Vyhlásené
29. septembra 2015
Účinnosť od
1. januára 2016