Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica

Číslo
19/2013
Schválené
10. decembra 2013
Účinnosť od
1. januára 2014