Participatívne plánovanie Integrovanej územnej stratégie – funkčná mestská oblasť Banská Bystrica

Aktivity a podujatia IDEATHONU

IDEATHON k Integrovanej územnej stratégii funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica 2022 – 2027

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA K PROCESU A VÝSLEDKOM HLASOVANIA IDEATHONU

ZOZNAM VŠETKÝCH PROJEKTOV Z IDEATHONU  

 

O IDEATHONE:

Ideathon je inovatívny participatívny formát, ktorého cieľom je intenzívny brainstorming jednotlivcov z rôznych prostredí a zázemí, s rozličnými zručnosťami a zámermi, ktorí sa zídu za účelom spoločného identifikovania rôznych nápadov, riešení či akčných plánov v rámci konkrétnej témy. Ideathon býva časovo ohraničený, môže trvať niekoľko hodín, ale aj dní, realizuje sa prostredníctvom online či offline workshopov a konzultácií.

Cieľom prvého mestského Ideathonu k tvorbe Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (ďalej ako IÚS FMO BB) bolo doplnenie inovatívnych nápadov pre integrovaný územný rozvoj funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (teda mesta Banská Bystrica a 18 okolitých obcí) so zameraním na témy:

  • zelená a inkluzívna funkčná mestská oblasť Banská Bystrica (spoločné riešenia využívania obnoviteľných zdrojov energie, komunitná energetika, manažment odpadov, recyklácia a opätovné využitie, komunitne vedená starostlivosť o zelenú infraštruktúru, potravinová sebestačnosť, služby pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, medzigeneračná spolupráca (mladí ľudia, seniori, …)
  • dobre spravovaná funkčná mestská oblasť Banská Bystrica (medzisektorová spolupráca v oblasti inovácií a inteligentných riešení, kvalitné otvorené vládnutie, resp. spravovanie)

IDEATHON sa realizuje s technickou pomocou expertov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), tímu projektu SPOLUPRACOVŇA BB /Otvorené vládnutie a tímu IÚS FMO BB. 

 

Aktivity a podujatia IDEATHONU:

1. IDEATHON 1.4. 2023 – intenzívny celodenný workshop

  • prvý mestský IDEATHON sme odštartovali v sobotu 1. apríla 2023 odštartoval v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Išlo o intenzívny celodenný workshop zameraný na brainstroming ideových návrhov projektov pre rozvoj územia funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (mesta Banská Bystrica a 18 okolitých obcí)
  • stretnutia sa zúčastnilo 24 aktérov z rôznych sektorov

2. IDEATHON  14.4.23 – konzultačné stretnutie 

  • ďalší priestor na konzultáciu ideových zámerov obyvateľov na pracovnom stretnutí bol v piatok 14. apríla 2023 o 14:00 -v priestoroch Robotníckeho domu 

3. ONLINE IDEATHON 5.4.2023 – 24.4.2023 

  • možnosť navrhovania ideových zámerov aj online, kde na tomto odkaze mohli občania, zástupcovia občianskej spoločnosti, sektoru vzdelávania, podnikateľov a miestnej samosprávy navrhovať svoje ideové námety a prispieť ku doplneniu a vypracovaniu nových a inovatívnych projektových zámerov

4. ONLINE HLASOVANIE  25.5.23 – 8.6.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Integrovaná územná stratégia je
rozvojový dokument zameraný na priame čerpanie Európskych a investičných fondov prostredníctvom udržateľného mestského rozvoja. Realizácia Ideathonu vznikla v rámci mestskej Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Technicky je podporená expertmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a partnerskej organizácie Dialogue centre, n.o.