Participatívne plánovanie Integrovanej územnej stratégie – funkčná mestská oblasť Banská Bystrica

Aktivity a podujatia IDEATHONU

IDEATHON k Integrovanej územnej stratégii

Využite aktuálnu možnosť verejného hlasovania o ideových zámeroch do Integrovanej územnej stratégie Funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica pre čerpanie finančných zdrojov Európskej únie, ktoré sme v IDEATHONE doteraz zozbierali!

Nový inovatívny participatívny formát IDEATHON sa realizuje s technickou pomocou expertov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), tímu projektu SPOLUPRACOVŇA BB /Otvorené vládnutie a tímu IÚS. Cieľom IDEATHONU je doplnenie inovatívnych nápadov pre územie Mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica (mesto Banská Bystrica a okolité obce – MFO BB) so zameraním na témy:

Prosperujúca FMO BB:

– udržateľná mobilita, celoživotné vzdelávanie pre všetkých, inovatívna miestna ekonomika

Zelená, zdravá a inkluzívna FMO BB:

– spoločné riešenia využívania obnoviteľných zdrojov energie, komunitná energetika, manažment odpadov, recyklácia a opätovné využitie, komunitne vedená starostlivosť o zelenú infraštruktúru, potravinová sebestačnosť, služby pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, medzigeneračná spolupráca (mladí ľudia, seniori, …)

Dobre spravovaná FMO BB

– medzisektorová spolupráca v oblasti inovácií a inteligentných riešení, kvalitné otvorené vládnutie

 

Aktivity a podujatia IDEATHONU

ONLINE HLASOVANIE  25.5.23 – 8.6.23

 

Cieľom 2. fázy IDEATHONU je verejné hlasovanie o ideových zámeroch, ktoré sme v IDEATHONE doteraz zozbierali. Navrhnuté ideové zámery prezentované v zozname zámerov určených na hlasovanie, boli posúdené odbornými pracovníkmi MsÚ, s podporou kritérií vypracovaných v rámci doterajšieho participatívneho procesu. Výsledky verejného hlasovania, ktoré určia mieru podpory k navrhovaným ideovým zámerom, budú mať odporúčací charakter a budú prezentované Kooperačnej rade Integrovanej územnej stratégie FMO BB, ktorá v zmysle štatútu schválenom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie finálne rozhoduje o výbere projektov Integrovanej územnej stratégie, ktoré budú finančne podporené priamo v rámci územnej alokácie.

Hlasovanie prebieha v rámci online participatívneho nástroja platformy CONSIDER.IT, ktoré realizujeme s podporou externého experta Miroslava Šimkoviča.

Všetky navrhnuté ideové zámery (aj tie ktoré nezískajú väčšiu podporu verejnosti) budú využité ako podnety verejnosti v procese prípravy nového Programu rozvoja mesta Banská Bystrica 2030 (predchádzajúce „PHSR“) v roku 2023.

 

ONLINE IDEATHON 5.4.2023 – 24.4.2023 

IDEATHON otvára možnosť navrhovania ideových zámerov aj online, kde občania, zástupcovia občianskej spoločnosti, sektoru vzdelávania, podnikateľov a miestnej samosprávy môžu navrhovať svoje ideové námety a prispieť ku doplneniu a vypracovaniu nových a inovatívnych projektových zámerov do Integrovanej územnej stratégie FMO Banská Bystrica („IÚS BB“).

Ďalšie informácie a jednoduchý formulár pre navrhovanie ideových zámerov je na tomto odkaze.

 

IDEATHON konzultačné stretnutie 14.4.23 (Robotnícky dom)

Vaše ideové zámery môžete prekonzultovať aj na pracovnom stretnutí v piatok 14. apríla medzi 14:00 – 17:00 hod. v priestoroch Robotníckeho domu ako súčasť pokračovania IDEATHON-u BB.

 

IDEATHON 1.4. 2023 (Robotnícky dom)

Prvý mestský IDEATHON sme odštartovali v sobotu 1. apríla 2023 odštartoval v Robotníckom dome v Banskej Bystrici.

IDEATHON priniesol kreatívne stretnutie, kde viac ako 20 rôznych aktérov navrhlo ideové námety pre rozvoj územia Funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica („FMO BB“ – mesto Banská Bystrica a 18 okolitých obcí ).

 

Výsledky prvého podujatia IDEATHON-u aktuálne spracúvame a budú zverejnené. Z kreatívnej atmosféry podujatia Vám pre ilustráciu prinášame prvé fotky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Integrovaná územná stratégia je
rozvojový dokument zameraný na priame čerpanie Európskych a investičných fondov prostredníctvom udržateľného mestského rozvoja. Realizácia Ideathonu vznikla v rámci mestskej Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Technicky je podporená expertmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a partnerskej organizácie Dialogue centre, n.o.