Všeobecne záväzné nariadenia

VZN k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Návrh Zmien a doplnkov, Blok č. X – záväzná časť

Číslo
131/2004
Schválené
24. augusta 2004
Účinnosť od
8. októbra 2004