Všeobecne záväzné nariadenia

VZN k schválenému Územnému plánu centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky

Číslo
79/2000
Schválené
17. februára 2002
Účinnosť od
10. marca 2000