Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9 / 2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
9/2017
Schválené
19. septembra 2017
Vyhlásené
28. septembra 2017
Účinnosť od
16. októbra 2017