Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
9/2016
Schválené
19. apríla 2016
Vyhlásené
28. apríla 2016
Účinnosť od
1. júla 2016