Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2015 Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta

Číslo
9/2015
Schválené
22. septembra 2015
Vyhlásené
29. septembra 2015
Účinnosť od
15. októbra 2015