Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 8/2015

Číslo
8/2018
Schválené
26. júna 2018
Vyhlásené
4. júla 2018
Účinnosť od
1. augusta 2018