Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPM Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 6

Číslo
7/2022
Schválené
5. apríla 2022
Vyhlásené
13. apríla 2022
Účinnosť od
20. apríla 2022