Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011

Číslo
7/2015
Schválené
23. júna 2015
Vyhlásené
29. júna 2015
Účinnosť od
15. júla 2015