Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 17/2016 – zrušené

Číslo
5/2018
Schválené
25. januára 2018
Vyhlásené
30. januára 2018
Účinnosť od
15. februára 2018