Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4 /2022 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
4/2022
Schválené
8. februára 2022
Vyhlásené
11. februára 2022
Účinnosť od
1. marca 2022