Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Číslo
4/2018
Schválené
25. januára 2018
Vyhlásené
30. januára 2018
Účinnosť od
1. marca 2018