Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2017, ktorým sa zrušuje VZN Mesta Banská Bystrica č. 37/1996 o sprievodcovskej činnosti v meste Banská Bystrica

Číslo
4/2017
Schválené
16. mája 2017
Vyhlásené
23. mája 2017
Účinnosť od
10. júna 2017