Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta v znení VZN č. 24/2014

Číslo
3/2022
Schválené
8. februára 2022
Vyhlásené
11. februára 2022
Účinnosť od
1. marca 2022