Všeobence záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3 /2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Číslo
3/2016
Schválené
26. januára 2016
Vyhlásené
29. januára 2016
Účinnosť od
15. februára 2016