Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 25/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta

Číslo
25/2014
Schválené
28. októbra 2014
Vyhlásené
11. novembra 2014
Účinnosť od
1. decembra 2014