Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 24/2014, ktorým sa mení VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta

Číslo
24/2014
Schválené
28. októbra 2014
Vyhlásené
11. novembra 2014
Účinnosť od
1. decembra 2014