Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2018 o zrušení Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí, Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí

Číslo
2/2018
Schválené
25. januára 2018
Vyhlásené
30. januára 2018
Účinnosť od
1. septembra 2018