Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Banská Bystrica

Číslo
19/2014
Schválené
30. júna 2014
Vyhlásené
11. júla 2014
Účinnosť od
1. augusta 2014