Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Blok 12

Číslo
18/2013
Schválené
15. októbra 2013
Účinnosť od
26. novembra 2013