Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
17/2016
Schválené
13. decembra 2016
Vyhlásené
16. decembra 2016
Účinnosť od
1. januára 2017