Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 20/2012 o doručovaní písomností elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu

Číslo
16/2016
Schválené
13. septembra 2016
Vyhlásené
14. septembra 2016
Účinnosť od
1. októbra 2016