Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.16/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny H, zmena č.2

Číslo
16/2014
Schválené
27. mája 2014
Vyhlásené
2. júna 2014
Účinnosť od
7. júla 2014