Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č.2 územných lokalít B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F

Číslo
16/2013
Schválené
10. septembra 2013
Účinnosť od
21. októbra 2013