Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 158/2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) Banská Bystrica – Zmeny, časť Hušták – Belveder

Číslo
158/2005
Schválené
26. augusta 2005
Účinnosť od
3. októbra 2005