Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.156/2005 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Zmena časť Petelénova ulica

Číslo
156/2005
Schválené
28. júna 2005
Vyhlásené
8. júla 2005
Účinnosť od
5. augusta 2005