Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 152/2005 k schválenému územnému plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky

Číslo
152/2005
Schválené
26. apríla 2005
Vyhlásené
6. mája 2005
Účinnosť od
1. júna 2005