Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Hurbanova ulica Zmena číslo III.

Číslo
15/2014
Schválené
27. mája 2014
Vyhlásené
2. júna 2014
Účinnosť od
7. júla 2014