Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 145/2004 – MsZ k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Hurbanova ul. II.

Číslo
145/2004
Schválené
21. decembra 2004
Vyhlásené
5. januára 2005
Účinnosť od
2. februára 2005