Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták – Belveder, ZaD časť funkčnej zóny D, Zmena č. 3, Blok CMZ 34

Číslo
14/2016
Schválené
28. júna 2016
Vyhlásené
1. júla 2016
Účinnosť od
1. augusta 2016