Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Wolkerova ulica

Číslo
13/2013
Schválené
11. júna 2013
Účinnosť od
23. júla 2013