Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 12/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia,v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2022 – zrušené

Číslo
12/2022
Schválené
8. novembra 2022
Vyhlásené
14. novembra 2022
Účinnosť od
1. decembra 2022