Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
12/2018
Schválené
18. decembra 2018
Vyhlásené
3. januára 2019
Účinnosť od
1. februára 2019