Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2013 Trhový poriadok trhoviska na Kyjevskom námestí v Banskej Bystrici

Číslo
11/2013
Schválené
14. mája 2013
Účinnosť od
1. júna 2013