Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – zrušené

Číslo
10/2018
Schválené
13. novembra 2018
Vyhlásené
22. novembra 2018
Účinnosť od
1. januára 2019