Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2014, ktorým sa mení VZN č. 16/2012 Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š. Moysesa 3, Banská Bystrica

Číslo
10/2014
Schválené
8. apríla 2014
Vyhlásené
15. apríla 2014
Účinnosť od
1. mája 2014