Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica

Číslo
10/2013
Schválené
14. mája 2013
Účinnosť od
1. júna 2013