Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 – zrušené

Číslo
1/2022
Schválené
28. januára 2022
Vyhlásené
31. januára 2022
Účinnosť od
16. februára 2022