Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva – zrušené

Číslo
1/2014
Schválené
11. februára 2014
Vyhlásené
13. februára 2014
Účinnosť od
1. marca 2014