Územné plánovanie

Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky II. etapa – apríl / 2016

Grafické prílohy