Územné plánovanie

Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky II. etapa – 04/2016

Grafické prílohy