Územné plánovanie

Územný plán mesta Banská Bystrica – aktualizované znenie v zmysle ZaD č.1 – č.5 – júl / 2020

Grafické prílohy