Územné plánovanie

Územný plán mesta Banská Bystrica – aktualizované znenie v zmysle ZaD č.1 – č.5 – 07/2020

Grafické prílohy