Členovia koordinačnej rady

Miroslav Šimkovič

Michal Valent

Dorota Líšková

Marián Moravčík

 

Tematické skupiny (2022):

  • Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie
  • Zeleň v meste a verejné priestranstvá
  • Kultúra a kreatívny priemysel
  • Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl

 

Koordinačná rada participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu

Koordinačná rada (KooR) je orgán tvorený zástupcami jednotlivých tematických skupín, ktorý zabezpečuje efektívnu koordináciu procesu participatívneho rozpočtu tak medzi jednotlivými tematickými skupinami, ako aj medzi verejnosťou a orgánmi mesta.

Koordinačná rada

  • schvaľuje základné princípy a dokumenty fungovania PR v Banskej Bystrici;
  • spoluorganizuje verejné podujatia a pravidelné fungovanie tematických skupín, navrhuje procesy a pravidlá PR;
  • komunikuje s výkonnými orgánmi mesta, sprostredkúva komunikáciu medzi jednotlivými tematickými skupinami;
  • podieľa sa na kontrole realizácie projektov, predkladá správy a výstupy z procesov PR na schválenie mestskému zastupiteľstvu;
  • predkladá podobu PR výkonným orgánom, konkrétne primátorovi.

Podľa schváleného Štatútu participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica, „Koordinačná rada participatívneho rozpočtu (ďalej len „KooR“) je dobrovoľný poradný, iniciatívny a kontrolný orgán PR, ktorého členov si volia participanti zo svojho stredu každoročne na Prvom diskusnom fóre. Počet členov KooR nesmie byť vyšší ako je dvojnásobok počtu tematických skupín. Podrobnosti volieb KooR môže ustanoviť volebný poriadok, za ktorého prípravu zodpovedá KooR, a ktorý sa schvaľuje v rámci prvého diskusného fóra.“