Organizácie zriadené a založené mestom

Spolu sme Bystrica

Názov neziskovej organizácie:   SPOLU SME BYSTRICA n.o.
Sídlo neziskovej organizácie:     Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica
IČO:                                                    50653369

Zakladateľ neziskovej organizácie:  
Mesto Banská Bystrica
Sídlo:  Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica
IČO :  00 313 271

Zastúpený:  Ján Nosko, primátor Mesta Banská Bystrica

Dátum založenia: 22. decembra 2016

Nezisková organizácia Spolu sme Bystrica, n.o. bola založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov zakladacou listinou schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 647/2016-MsZ dňa 8. 11. 2016. Zaregistrovaná bola dňa 22. 12. 2016 na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS/NO-26/2016.

Zámerom založenia neziskovej organizácie mesta poskytujúcej všeobecne prospešné služby je získať finančné prostriedky z fondov, grantov a od podnikateľskej obce. Ďalej ich spravovať a poskytovať vybraným subjektom na podporu ich činnosti v oblasti športu, kultúry, informatiky, ochrany životného prostredia a regionálneho rozvoja.  Rozumnou činnosťou neziskovej organizácie sa v budúcnosti bude odľahčovať rozpočet mesta v oblasti dotácií v uvedených oblastiach.

Nezisková organizácia bola založená na poskytovanie týchto všeobecne prospešných služieb:

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
c) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
e) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Správna rada
Dana Cibuľková – predsedníčka
Mgr. Vladimír Pirošík – člen
Ing. Dagmar Rajčanová – členka

Členovia dozornej rady
Ing. arch. Hana Kasová
PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.
Mgr. Matúš Molitoris

Riaditeľ neziskovej organizácie
JUDr. Juraj Džmura
E-mail: juraj.dzmura@banskabystrica.sk

Zmluvné vzťahy a výročné správy:

Prílohy na stiahnutie