Organizácie zriadené a založené mestom

Spolu sme Bystrica

Názov neziskovej organizácie:   SPOLU SME BYSTRICA n.o.
Sídlo neziskovej organizácie:     Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica
IČO:                                                    50653369

Zakladateľ neziskovej organizácie:  
Mesto Banská Bystrica
Sídlo:  Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica
IČO :  00 313 271

Zastúpený:  Ján Nosko, primátor Mesta Banská Bystrica

Dátum založenia: 22. decembra 2016

Nezisková organizácia Spolu sme Bystrica, n.o. bola založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov zakladacou listinou schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 647/2016-MsZ dňa 8. 11. 2016. Zaregistrovaná bola dňa 22. 12. 2016 na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS/NO-26/2016.

Zámerom založenia neziskovej organizácie mesta poskytujúcej všeobecne prospešné služby je získať finančné prostriedky z fondov, grantov a od podnikateľskej obce. Ďalej ich spravovať a poskytovať vybraným subjektom na podporu ich činnosti v oblasti športu, kultúry, informatiky, ochrany životného prostredia a regionálneho rozvoja.  Rozumnou činnosťou neziskovej organizácie sa v budúcnosti bude odľahčovať rozpočet mesta v oblasti dotácií v uvedených oblastiach.

Nezisková organizácia bola založená na poskytovanie týchto všeobecne prospešných služieb:

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
c) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
e) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Správna rada
Ing. Vladimír Ivan, člen
Ing. Mgr. Pavol Katreniak, člen
Mgr. Matúš Molitoris, člen

Dozorná rada
Ing. arch. Hana Kasová, členkaPhDr. Vladimír Sklenka, PhD, člen
Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., člen

Riaditeľka neziskovej organizácie
Mgr. Bianka Vargová

Zmluvné vzťahy a výročné správy:

Prílohy na stiahnutie