Samospráva

Súťažný dialóg Námestie slobody v Banskej Bystrici

Ukončenie a výsledky súťažného dialógu Námestie slobody v Banskej Bystrici

Po osobnej prezentácii za účasti súťažiacich a po internej diskusii komisia vyhodnotila finálne súťažné návrhy v zmysle kritérií súťaže nasledovne:


1. miesto: BETWEEN (Slovenská republika)

Autori: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD., Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Ing. arch. Lubomír Boháč

Spolupráca: Ing. arch. Tomáš Danko, Ing. arch. Natália Marková, Ing. arch. Zuzana Mihaľová, Ing. arch. Ivana Fabiánová, Ing. arch. Ivan Kanich, Bc. Alexandra Očková, Róbert Lipták, Nikoleta Mitríková.

2. miesto: LOCVS (Slovenská republika)

Autor: Štefan Moravčík,

Spoluatori: Martin Sedláček, Lukáš Šivec, Jakub Moravčík, Ivana Citarová

Spolupráca: Július Žiška

3. miesto: Tři.Čtrnáct + Atelier RAW (Česká republika)

Autori: Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Ondrej Palenčar, Ing. Lýdia Šušlíková,

Spolupráca: Ing.arch. Kateřina Pacolová, Bc. Simona Vykydalová, Ing. arch. Denis Orinčák, Bc. Marek Pokrivčák, Ing. Rostislav Košťál

 

4. miesto: Rehwaldt Landscape Architects + momentura (Česká republika, Nemecko)

Autori: Dipl. Ing. Till Rehwaldt, Ing. Richard Labanc, Ing. arch. Michal Rouha, Ing. arch. Marie Delongová, MA Tereza Černá

Spoluautor: Garth Woolison, B.enV.D, M.LA.

 

2. etapa súťažného dialógu

Prezentácie Návrhov

Formát prezentácie Konceptov sa zopakoval pre časť Návrhy, kde súťažné tímy odprezentovali svoje upravené finálne návrhy rekonštrukcie Námestia slobody – riešeného územia. Dve doobedňajšie a dve poobedňajšie prezentácie boli rozšírené o niektoré detaily a o predpokladanú hodnotu nasledujúcej zákazky (spracovanie projektovej dokumentácie) a predpokladanú výšku investícií na realizáciu diela. Diskusie k jednotlivým štyrom návrhom zavŕšila záverečná diskusia členov komisie a prizvaných expertov.

Momentálne komisia hodnotí predložené súťažné návrhy a pripravuje zhrnutie všetkých silných a slabých stránok. Výsledkom bude určenie konečného poradia. V druhom novembrovom týždni sa súťažiaci aj verejnosť dozvedia výsledky súťažného dialógu Námestie slobody v Banskej Bystrici.

Prezentácie Konceptov

Súťažné tímy predstavili osobne koncepty riešenia rekonštrukcie aj dlhodobej vízie Námestia slobody v Banskej Bystrici a nadväzujúceho okolia. Dve doobedňajšie a dve poobedňajšie prezentácie s diskusiou priblížili hodnotiacej komisii a prizvaným expertom hlavné námety úpravy námestia, zastávky, možného doplnenia zástavby v riešenom a záujmovom území.

Komisia a experti pripravili súhrn usmernení pre všetky súťažné tímy a pripomienky pre jednotlivé koncepty. Finálne návrhy budú diskutované v podrobnejšej podobe na treťom osobnom stretnutí v októbri 2023 na prezentácii Návrhov.

Výsledky hodnotenia, víťazný návrh a víťazný tím budú predstavené verejnosti v novembri 2023.


Ukončenie 1. etapy súťažného dialógu

Do súťažného dialógu sa zapojilo 12 tímov s medzinárodným zastúpením. Na hodnotiacom zasadnutí komisie dňa 7. júna (formou online a prezenčne na Mestskom úrade) boli na základe kritérií kvality autorského tímu a zoznamu referenčných projektov vybrané 4 tímy.

Dňa 12. júla 2023 sa uskutoční v rámci 2. etapy súťažného dialógu Námestie slobody v Banskej Bystrici prvé pracovné stretnutie vyhlasovateľa, komisie, pozvaných externých expertov a súťažných tímov.  Počas úvodnej konferencie prebehne diskusia k požiadavkám na riešenie a k obsahu konceptu, ktorý bude predstavený na ďalšom pracovnom stretnutí v septembri 2023.

Predstavujeme Vám 4 postupujúce súťažné tímy:

1. Skupina uchádzačov Tři.Čtrnáct architekti s.r.o. a Atelier RAW s.r.o.
https://tri.strnast.com
www.raw.cz

2. LOCVS, s.r.o.
www.stefanmoravcik.sk

3. Skupina uchádzačov Till Rehwaldt a momentura s.r.o.
www.rehwaldt.de/index.php?lang=cz
www.momentura.cz

4. BETWEEN, s.r.o.
www.between.sk

Ďalšie informácie nájdete v článku: www.banskabystrica.sk/aktuality/2023/pozname-mena-postupujucich-timov

Vyhlásenie súťaže na obnovu Námestia slobody
Vyhlásenie súťaže na obnovu Námestia slobody

Prílohy na stiahnutie