Mestský park

Mestský park v Banskej Bystrici sa nachádza západne od centra mesta za vodným tokom Bystrica, má štvorcový pôdorys a ohraničený je ulicami J. Kráľa, J. G. Tajovského, Ľ. Štúra a J. M. Hurbana. Rozloha mestského parku je 8,15 ha. Cieľom samosprávy je mestský park zachovať a citlivo zrevitalizovať pre budúce generácie.

Revitalizácia Mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici patrí medzi projekty, kde je dialóg obyvateľov, odborníkov a miestnej správy v spoločnej diskusii o tom, ako by mal mestský park po revitalizácii vyzerať nielen vítaný, ale aj nutný. Participatívny proces, do ktorého sa zapojilo cez 200 obyvateľov, priniesol podnety pre  kvalitný návrh riešenia verejného priestoru parku,  ktorý je funkčný, citlivý voči potrebám Bystričanov, pripravený reagovať na výzvy budúcnosti, zároveň však reflektujúci dôležitý odkaz minulosti parku.

Výstup participatívneho procesu k obnove mestského parku bol odovzdaný odboru architekta mesta. Spracované podnety od verejnosti budú slúžiť ako súťažná pomôcka v rámci aktuálne prebiehajúcej krajinno-architektonickej súťaže návrhov, ktorá je po participatívnom procese ďalšou fázou projektu revitalizácie mestského parku. 

Výsledky vyhodnotenia participatívneho procesu v projekte mestský park.

Aktualizovaná časová os participatívneho a súťažného procesu k obnove mestského parku (16.12.22):

Participatívny proces zastrešovali koordinátorka pre participáciu a Otvorené vládnutie mesta Soňa Kariková v spolupráci s Dialogue Centre, n.o. v zastúpení s Evou Mazancovou. Tento proces sa realizoval v súlade s princípmi medzinárodnej Iniciatívy otvoreného vládnutia, ku ktorej sa mesto Banská Bystrica prihlásilo v r. 2020.