Krajinársko-architektonická súťaž

Banská Bystrica vyhlásila krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu mestského parku

Mestský park na Tajovského ulici bol a stále je dôležitou lokalitou v meste pod Urpínom, ktorá plní nielen environmentálne poslanie, ale zároveň ide o jedno z obľúbených oddychových miest stretávania sa mnohých Banskobystričanov. Samospráva vyhlásila krajinársko-architektonická súťaž, ktorej cieľom je pripraviť návrh revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky tak, aby bola zachovaná pôvodná kompozícia a priestorové usporiadanie vegetačných i architektonických prvkov. Zámerom mesta je zrevitalizovať mestský park pre súčasné i budúce generácie s prihliadnutím na odborné odporúčania, ako aj podnety od obyvateľov Banskej Bystrice.

Revitalizácia mestského parku je pre samosprávu prioritou, čoho dôkazom je niekoľko mesačná intenzívna spolupráca a dialóg s odborníkmi, ale aj samotnými obyvateľmi. Rozsiahly participatívny proces, ktorého súčasťou boli rôzne diskusie, informačno-odborné aktivity, stretnutia či konferencia, odštartovalo mesto začiatkom tohto roka. Práve výstupy participatívneho procesu, do ktorého sa zapojilo vyše 200 Banskobystričanov, ale aj zapracované požiadavky odborných útvarov mesta i Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici významne prispeli k tomu, že vzniklo kvalitné zadanie pre krajinársko-architektonickú súťaž návrhov. Súťažné podmienky, ktoré vypracoval odbor architekta mesta boli overené Slovenskou komorou architektov.

Medzi členmi riešiteľského tímu musí byť minimálne jeden autorizovaný krajinný architekt spolu s autorizovaným architektom, alebo minimálne jeden autorizovaný krajinný architekt spolu s autorizovaným stavebným inžinierom. Medzinárodná porota, ktorá bude hodnotiť súťažné návrhy má sedem riadnych členov, dvoch náhradníkov a dvoch expertov. Majú v nej zastúpenie autorizovaní architekti a autorizovaní krajinní architekti z Čiech i Slovenska, ako aj špecialisti na zeleň a ochranu pamiatok. Výsledný projekt, ktorý bude vypracovaný na základe víťazného súťažného návrhu, musí rešpektovať limity vyplývajúce zo zákona o ochrane pamiatkového fondu. Na základe záujmov obyvateľov a vlastného autorského vstupu poskytne predstavu o ideálnej podobe mestského parku.

Súťaž bola odoslaná na zverejnenie do Úradného vestníka EÚ 26. októbra 2022.

Súťažné dokumenty sú dostupné na tomto odkaze. a návrhy je možné odovzdávať do konca januára 2023.