Dokumenty mesta

Rokovací poriadok Komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

Úvodné ustanovenia

§ 1

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (ďalej len „komisie“) upravuje postavenie komisií, úlohy komisií, zloženie komisií, prípravu a priebeh rokovania komisií a organizačno-technické zabezpečenie činností komisií.

Prílohy na stiahnutie